Bản đồ khối ngoại

Biểu đồ thể hiện khối ngoại đang quan tâm đến những mã nào, mã có diện tích càng lớn càng được khối ngoại quan tâm.
Currently in ATO session