Thanh khoản

Biểu đồ cho thấy dòng tiền hiện khỏe hay yếu hơn so với cùng thời điểm phiên trước.