Bản đồ vốn hóa

Biểu đồ thể hiện dòng tiền đang tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa hay nhỏ.