Độ rộng thị trường

Biểu đồ cho thấy phần lớn các cổ phiếu đang tập trung ở vùng nào và có cổ phiếu nào khác biệt so với nhóm còn lại.
  • Trục tung: Cổ phiếu đóng góp bao nhiêu vào index.
  • Trục hoành: Khối lượng giao dịch của cổ phiếu so với mức trung bình 5 phiên trước.