Mã ảnh hưởng nhất tới INDEX

Biểu đồ thể hiện mức độ đóng góp của 20 mã có ảnh hưởng lớn nhất đến điểm số của index, với 10 mã ảnh hưởng chiều tăng và 10 mã ảnh hưởng chiều giảm.